buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2014

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Niyazi €avu o lu

€elik-Aluminyum €iftinin Laser Bindirme Kayna


2014. 216 S. 220 mm
Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2014
ISBN: 3-639-67166-X (363967166X)
Neue ISBN: 978-3-639-67166-7 (9783639671667)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


€elik-aluminyum malzemelerin kayna ndaki temel sorunlar, onlar n ergime s cakl klar aras ndaki büyük fark, demirin aluminyum i‡inde kat ‡özünebilirli inin s f ra yak n olmas ve k r lgan intermetalik fazlar n (FexAly bile ikleri) olu mas d r. Farkl metallerin kayna nda, ba lant n n dayan m n dü üren k r lgan intermetalik fazlar n olu mas önemlidir. Laser kaynak tekni i, s girdisinin ‡ok az olmas ve yüksek gü‡ yo unlu u sa lamas ndan dolay günümüzde her ge‡en gün daha ‡ok kullan lmaya ba layan önemli bir kaynak teknolojisidir. Laser kayna , birle tirilecek malzemelerin kaynak süresince minimum düzeyde etkile imlerine izin vermektedir. Bu sayede farkl metallerin kaynakl birle tirmelerinde ba lant n n dayan m n dü üren k r lgan intermetalik fazlar n olu umu kontrol edilebilmektedir. Bu ‡al mada dü ük karbonlu ‡elik (DC04) ve AlMgSi aluminyum ala m (6061-T6) malzemeler bindirme ba lant tipinde laser kaynak yöntemiyle birle tirilmi tir. Kaynakl numunelerin mekanik ve metalurjik özellikleri incelenmi tir.
Niyazi €avu o lu,1977 y l Bulgaristan do umludur. 2000 y l nda Lisans e itimini Ege Üniversitesi Makina Mühendisli i Bölümü´nde tamamlam t r. 2004 y l nda Yüksek Lisans ve 2011 y l nda Doktora e itimini, ayn bölümde Konstrüksiyon- malat dal nda tamamlam t r. 2006 y l ndan beri Ege Üniversitesi Makina Mühendisli i Bölümü nde ö retim eleman d r.